Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/223
Title: Konya atıksu arıtma tesisinde arıtılmış atıksuların geri kazanımında membran proseslerin verimlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the efficiency of membrane processes in reclamation of wastewater treated in konya wastewater treatment plant
Authors: Nas, Bilgehan
Balık, Yunus
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı kurak ve yarı kurak bölgelerde su kaynaklarını korumak ve mevcut kaynakları verimli kullanmak adına etkin bir yöntemdir. 2010 yılında devreye alınan 200.000 m3/gün kapasiteli Konya atıksu arıtma tesisi (AAT)'nin çıkışında kurulan 3600 m3/gün kapasiteli atıksu geri kazanım tesisi 2012 yılında devreye alınmıştır. Mor Şebeke adı verilen sistem, hızlı kum filtresi, UV dezenfeksiyon ve klorlama proseslerinden oluşmaktadır. 2012 yılından bu yana yaz aylarında kentsel yeşil alanların sulanmasında kullanılan bu sisteme ilave olarak bu çalışmada; Membran proseslerden oluşan (Ultrafiltrasyon (UF), Nanofiltrasyon (NF) ve Ters ozmos (RO)) 90 m3/gün kapasiteli pilot ölçekli yeni bir atıksu geri kazanım tesisi kurulmuştur. Konya ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi çıkış suları önce mor şebeke sistemi ile ardından da membran prosesler ile arıtılarak farklı yeniden kullanım alternatifleri için elde edilecek su kalitesi değerlendirilmiştir. Mor şebeke tesisinde ve pilot ölçekli membran tesisinde KOİ, BOİ5, Bulanıklık, İletkenlik, Bakiye Klor, Fekal Koliform giderim verimleri izlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Konya kenti arıtılmış atıksularının yeniden kullanım alternatifleri değerlendirilmiştir.
The reclamation and reuse of treated wastewater is an effective way to protect the water resources in arid and semi-arid area regions and to use existing resources efficiently. Wastewater reclamation and reuse facility with a capacity of 3600 m3/day has started up in 2012 at Konya Wastewater Treatment Plant (WWTP) exit which was established in 2010 with capacity of 200.000 m3/day. The system called Purple Network consists of rapid sand filter, UV disinfection and chlorination disinfection processes. In addition to this system used in irrigation of urban green areas in summer times since 2012, a new pilot scale wastewater reclamation plant with a capacity of 90 m3/day which is consisting of membrane processes (i.e ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO)) has been established. In this study, the quality of water to be obtained for different reuse alternatives was evaluated by treating the effluent of Konya advanced biological treatment plant first with Purple Network System and then with the membrane processes. Also, in the scope of this study, COD, BOD5, turbidity, conductivity, residual chlorine, fecal coliform removal efficiencies were observed by using the Purple Network System and the pilot scale membrane processes plant. According to the results obtained, reuse alternatives of treated wastewater were evaluated for the city of Konya.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwAZU8cp8gI2dD1q3Lt3Kbl3-g0v1z8Cz2mSJ42iDIOBP
https://hdl.handle.net/20.500.13091/223
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
589614.pdf14.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.