Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/214
Title: Zıgbee - IEEE 802.15.4 temelli kablosuz sensör ağı kontrol sistemi ve sistem performansı için bir mikroşerit anten tasarımı, simülasyonu ve gerçekleştirilmesi
Other Titles: Zigbee - IEEE 802.15.4 based wireless sensor network control system and system application for a microstrip antenna design, simulation and implementation
Authors: Gültekin, Seyfettin Sinan
Bakırcı, Emrah
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Kablosuz Sensör Ağları
WSN
ITS
Anten
XBee
Zigbee.
Mikroşerit antenler
Microstrip antennas
Antenna
ITS
XBee
Wireless Sensor Networks (WSN)
Zigbee.
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Zigbee, özellikle uzaktan kontrol, izleme, otomasyon ve sensör ağları için oluşturulmuş bir kablosuz iletişim protokolüdür. Zigbee, IEEE 802.15.4 koduyla, kablosuz kişisel alan ağlarında (LR-WPAN) düşük güç harcaması ve düşük veri hızı standardını içerir. Kablosuz Sensör Ağları, sıcaklık, ses, titreşim, basınç, hareketlilik veya kirletici olarak fiziksel veya çevre koşulları, izlemek ve ana üniteye ağ üzerinden veri aktarmak için ortama dağıtılan otonom sensörlerden oluşur. Kablosuz sensör ağları ile ilgili yapılan çalışmalarda görülmüştür ki Zigbee standardı; uzaktan izleme, kontrol ve algılama ağları uygulamalarının gereksinimlerini belirleyen önde gelen teknoloji esaslı standarttır. Zigbee, bina-ev otomasyonundan hasta izlemeye, güvenlik sistemlerinden çevresel gözlemlere kadar oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. Kablosuz Sensör Ağları esneklik, kurulum kolaylığı, uzaktan bakım ve düşük maliyet sayesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (ITS) önemli unsurlarından olan trafik algılama sistemleri, trafik yoğunluğu ölçümü, trafik uyarımlı sinyal kontrolü gibi birçok gelişmiş trafik sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zigbee'nin düşük güç harcaması, kablosuz sensör düğümlerinin uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Ancak genellikle pille çalışan bu sistemler için alıcı – verici biriminde güç kısıtlamasına yol açmaktadır. Ayrıca ITS uygulamalarının pek çoğunda, kablosuz sensör düğümlerinin yere gömülü olması sinyal kayıplarına neden olmakta ve iletişim mesafesi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle kablosuz iletişimde, aynı çıkış gücüyle güvenli şekilde yüksek menzile ulaşmak için anten performansı ön plana çıkmaktadır. Bir kablosuz sensör düğümüne monte edilebilecek antenin mümkün olduğunca küçük boyutta ve tasarım gereksinimlerini karşılayacak verim, kazanç ve band genişliğine sahip olması beklenmektedir. Bu tez çalışmasında, Zigbee tabanlı XBee modüller kullanılarak bir Kablosuz Sensör Ağı kurulmuş olup sinyalize bir kavşak modeli üzerinde trafik izleme ve kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (ITS) bir bileşeni olan Adaptif Trafik Kontrol Sistemi tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sistem performansına uyumlu ve XBee modüllerdeki standart PCB antenlerin yerine kullanılabilecek bir mikroşerit anten tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulama ve test çalışmaları sonucunda uygun mesafeye yerleştirilmiş olan Sensör Düğümleri ile Ana Kontrol Ünitesi arasında her iki yönde kablosuz iletişimin sorunsuz ve güvenli şekilde sağlandığı, tasarlanan antenin sistemle uyumlu ve yeterli performansa sahip olduğu görülmüştür.
Zigbee, especially remote control, monitoring, automation, and is an established protocol for wireless sensor networks. Zigbee, IEEE 802.15.4 with code in a wireless personal area network (LR-WPAN) low power consumption and low data rate includes the standard. Wireless Sensor Networks, temperature, sound, vibration, pressure, physical or environmental conditions or pollutants in mobility, distributed environment to monitor and to transfer data over the network to the main unit is composed of autonomous sensors. Wireless sensor networks have been observed in studies on the Zigbee standard; remote monitoring, control and sensing networks that determine the requirements of the application are based on leading technology standards. ZigBee building automation-home monitoring of patients, has a very wide range of applications to environmental monitoring of the security system. At the same time the Intelligent Transportation Systems (ITS) traffic detection systems, which are important elements, traffic measurement, widely used in many advanced traffic signal control systems, such as traffic-induced. Wireless sensor networks are flexibility, ease of installation, thanks to remote maintenance and low cost scalable everywhere in traffic control systems and has deployable structures. Zigbee low power consumption, ensures the longevity of the wireless sensor node. But usually battery-powered receiver for these systems - leads to power restrictions on the transmitter unit. In addition, many of ITS applications, wireless sensor causes the signal to be buried in the place of the missing node and adversely affect the communication distance. For these reasons, wireless communication, safe way to achieve high antenna performance with the same output power range comes to the fore. As possible to the antenna can be mounted on a wireless sensor node and small gain to meet the design requirements and is expected to have a bandwidth. In this study, using a Zigbee-based wireless sensor XBee modules Network (WSN) is founded on a signalized intersection traffic monitoring and control applications of the model was carried out. In this context, Intelligent Transportation Systems (ITS) has been designed as a component of Adaptive Traffic Control System. Also it designed a microstrip antenna increases the communication distance based on system performance and standards-compliant antenna was conducted. The applications and the test sensor is placed in a convenient distance from the result of the study with the main control unit in which, is easily and securely wireless communication in both directions has been found to have a consistent and satisfactory performance with the system of the designed antenna.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpBnziIgEride9Hv80rH3zOrLi7RRPOpCul5JDkD6IAKI
https://hdl.handle.net/20.500.13091/214
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
594224.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 29, 2023

Download(s)

286
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.