Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2134
Title: ARAÇ SÜSPANSİYON SİSTEMİNİN NÜMERİK ve DENEYSEL DİNAMİK ANALİZİ
Other Titles: Numerical and Experimental Dynamic Analysis of Vehicle Suspension System
Authors: Okuturlar, Himmet
Tinkir, Mustafa
Keywords: MacPherson süspansiyon sistemi
matematiksel model
nümerik ve deneysel yaklaşımlar
dinamik analiz
yay ve sönüm katsayıları
MacPherson suspension system
mathematical model
numerical and experimental approaches
dynamic analysis
spring and damping coefficients
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada bir binek araç süspansiyon sisteminin nümerik ve deneysel dinamik analizi incelenmiştir. Öncelikle gerçek bir araca ait MacPherson tip süspansiyon sisteminin matematiksel modeli Newton-Lagrange yasaları, MATLAB/Simulink/SimMechanics yazılımı ve katı model kullanılarak oluşturulmuştur. Farklı modelleme yaklaşımlarından elde edilen sistemin hareket davranışları farklı yol girdilerine göre simule edilmiş ve modelleme sonuçları karşılaştırılmıştır. Modelleme çalışmalarının doğrulanması amacı ile gerçek bir aracın hem ön hem arka süspansiyon sisteminin dinamik davranışı deneysel olarak ölçülmüştür. Deneysel çalışmalarda yol girdisine göre aracın deplasman davranışının ölçülmesinde görüntü işleme metodu kullanılmıştır. Görüntü işleme prosesleri MATLAB/Computer Vision System Toolbox yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nümerik ve deneysel sonuçlara göre süspansiyon sistemindeki yay (k) ve sönüm (b) katsayıları karşılaştırılmış ve nümerik modellerde kullanılan bu katsayılar deneysel sonuçlara göre irdelenmiştir. Sonuç olarak bu araştırma kapsamında, görüntü işleme sonucu ile modelleme yöntemleri arasında elde edilen sonuçların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca deneysel ve teorik sonuçlar arasında sistemin ortalama deplasman davranış farkı ön süspansiyon için minimum 7.92x10-8 mm. ve arka süspansiyon için 1.12x10-7 mm. olarak bulunmuştur.
In this study, numerical and experimental dynamic analysis of a vehicle suspension system is investigated. Firstly, mathematical model of MacPherson type suspension system of a real vehicle is created by using Newton-Lagrangian laws, MATLAB/Simulink/SimMechanics software and solid model.The motion behaviors of the system obtained from different modeling approaches are simulated according to different road inputs and modeling results are compared. The dynamic behavior of both the front and rear suspension systems of a real vehicle is measured experimentally for verifying modeling studies. In experimental works, image processing method is used in measuring of vehicle displacement behavior according to the road input. Image processing processes are performed using the MATLAB/ MATLAB/Computer Vision System Toolbox software. According to the numerical and experimental results, the spring (k) and damping (b) coefficients in the suspension system are compared and these coefficients used in the numerical models are examined according to the experimental results.Consequently, the scope of this research, it is observed that the results obtained between image processing and modeling methods are very close to each other. In addition, the average displacement behavior difference of the system between the experimental and theoretical results are obtained as minimum 7.92x10-8 mm for the front suspension and 1.12x10-7 mm for the rear suspension.
Description: DergiPark: 778390
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.778390
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/778390
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1232563
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2134
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.778390-1232563.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

46
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.