Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2119
Title: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ATIKSULARININ “PHRAGMITES AUSTRALIS” VE “ALOE VERA” BİTKİLERİ İLE YAPAY SULAK ALANLARDA ARITIMI
Other Titles: Treatment of Karabuk University Campus Wastewater Using Constructed Wetland Planted with “Phragmıtes Australis” and “Aloe Vera”
Authors: Esmeray, Ertuğrul
Armutcu, Özlem
Keywords: Aloevera
Doğal Arıtım
Phragmites australis
Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan
Natural Treatment
Subsurface Flow Constructed Wetland
Aloevera
Phragmitesaustralis
Subsurface Flow Constructed Wetland
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Hızla nüfusu artan dünyamızda, mevcut kaynakların yanlış kullanılması, çevre bilincin tamgelişmemesi ve iklim değişikliğinin etkileri ile su kirliliğini önemli seviyelere taşımış ve temiz suyaulaşımı oldukça zorlaştırmıştır. Bunun sonucunda, günümüzde dünya nüfusunun önemli bir bölümütemiz ve güvenilir suya ulaşamamaktadır. İnsan ve çevre sağlığı açısından, problemin çözümü amacıyla,atık suların arıtımı ve yeniden kullanımı önemli hale gelmiştir. Atık suların arıtılıp yeniden kullanımı içinbirçok teknolojik yöntem geliştirilmiş olsa da bu yöntemlerin kurulumunun, bakım-onarımının pahalıolması nedeniyle uygulanabilirlikleri oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle, teknolojik ve pahalı arıtmayöntemlerine göre daha ucuz ve işletilmesi kolay olan alternatif arıtma yöntemleri tercih edilmeyebaşlanmıştır.Bu çalışmada, Karabük Üniversitesi kampüs atık sularındaki bazı kirleticilerin, “PhragmitesAustralis” ve “Aloe” ile ekilmiş laboratuvar ölçekli yüzey altı yatay akışlı yapay sulak alanlar sistemikullanılarak arıtılması incelenmiştir. Bu sistem, mevcut pahalı arıtma sistemlerine kıyasla, daha az insangücü ve daha az maliyet gerektirmektedir. İlave olarak sistem iki farklı bitki için, farklı hidrolikyüklemelerde de test edilmiştir. İki farklı bitkinin arıtma verimi incelenmesi için plywood malzemeden,genişliği 30 cm, uzunluğu 120 cm, yüksekliği 50 cm olan iki eş bölmeden oluşan bir sistem tasarlanmıştır.Kurulan sistemde iki bitkinin farklı hidrolik yüklemelerle arıtma verimi test edilmiştir. PhragmitesAustralis bitkisinden alınan numunelerden elde edilen giderim verimleri: BOİ, mg/L %65- %90, KOİ, mg/L%48- %69, Fosfor mg PO4-P/L %61- %75, Amonyak Azotu mg/L %70-%90, AKM mg/L %70 - %85‘dir.AloeVera bitkisinden alınan numunelerden elde edilen giderim verimleri: BOİ mg/L %88- %92, KOİ mg/L%18- %56, Fosfor mg PO4-P/L %44- %62, Amonyak Azotu mg/L %88-%91, AKM mg/L %85- %90 ‘dır. Özetolarak, sistemimizin kirletici arıtma verimleri yaklaşık, BOİ için%92, KOİ için%69, AKM için%90,Amonyak Azotu için%90 ve Fosfor için%75 civarında olmuştur.
In our rapidly growing world, the misuse of available resources, the inability to developenvironmental consciousness and the effects of climate change have brought water pollution to asignificant level and access to clean and safe drinking water has become very difficult. As a result, asignificant portion of the world's population cannot easily access clean and safe water today. Inorder tosolve this problem, the treatment and reuse of waste waters has become important for human andenvironmental health. Although many technological methods have been developed for the treatment andreuse of waste water, their applicability is very difficult due to the expensive installation and maintenance of these methods. Therefore, alternative treatment methods which are cheaper and easier to operate thantechnological and expensive treatment methods have started to be preferred.In this study, the treatment of some pollutants in Karabük University campus waste water using alaboratory scaled sub-surface horizontal flow system of constructed wetland (CW) planted withPhragmites Australis and Aloevera was investigated. This system, as an alternative to existing expensivetreatment systems, requiresless man power and costsless. A system consisting of two co-compartmentswith width of 30 cm, length of 120 cm and height of 50 cm was designed for examining the purificationyield of two different plants. Also the system has been tested with different hydraulic loads for twodifferent plants. Removal efficiencies from samples obtained from Phragmitesaustralis (1st and 2ndhydraulicloads): BOD, mg /L 65%- 90%, COD, mg/L 48%- 69%, Phosphorus mg PO4-P / L 61% - 75%,Ammonia Nitrogen mg/L 70% - 90%, AKM mg/L 70% - 85%. Removal efficiencies from Aloevera samples
Description: DergiPark: 618220
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.618220
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/618220
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133768
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2119
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.618220-1133768.pdf724.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.