Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2108
Title: A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS
Other Titles: Orta ve Yüksek Katlı Betonarme Binalarda Optimum Perde Duvar Alanının Belirlenmesi Yönelik Parametrik Çalışma
Authors: Tunç, Gökhan
Al-Ageedi, Mustafa
Keywords: Shear Wall Ratio
Reinforced Concrete Buildings
Earthquake Engineering
Seismic Codes
Perde Duvar Alan Oranı
Betonarme Binalar
Deprem Mühendisliği
Deprem Yönetmelikleri
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this article, a structural analysis was conducted on a total of 40 building models withvarying building height and wall dimensions in order to determine the optimum ratio of shear wall areato floor area in a reinforced concrete building. For this purpose, 20, 30 and 40 story buildings wereselected to investigate the effect of varying building heights on their structural behaviors. A parametricstudy on shear wall areas was conducted base on varying shear wall area to floor area ratios. Buildingmodels, therefore, included no wall and walls with 0.5%, 1%, 1.5% and 2.0% area ratios applied incombined x and y directions. Each of these models was subjected to response spectrum analysis usingthe forces generated according to the 2018 dated Turkish Earthquake Code (TEC 18) and 2016 datedAmerican Building Code (ASCE 7-16). The buildings were assumed to be all office buildings located in asevere seismic zone region, Avcilar, Istanbul. The 30 and 40 story buildings due to their total heights hadto be considered tall in line with the requirements in TEC 18. The additional requirements were alsoincluded in the analysis to understand the impact of tall buildings on the optimum shear walldetermination. Therefore, the following parameters were investigated for the optimum shear wall areato floor area ratio: (a) building periods, (b) base shear and shear forces resisted by all shear walls, and (c)maximum lateral displacements and story drifts. The impact of effective wall layout configuration onstructural behavior was also investigated by studying the 2.0% wall area ratio. The results indicated thatthe most effective ratios of shear wall area to floor area for the 20 and 30 story buildings were equal to1.5% and 2.0%, respectively. However, the need for the wall area of the 40 story building was slightlymore than 2.0%. However, as the wall layout was revised for the building with the 2.0% wall area ratio,the requirement for the wall area was nearly met indicating that the 2.0% wall area ratio could also berecommended for the 40 story building.
Bu makalede, betonarme binalarda en uygun perde duvar alanının kat planı alanına olan oranınıbelirlemek için farklı bina ve duvar ölçülerine sahip toplam 40 bina üzerinde yapısal analizlergerçekleştirilmiştir. Farklı bina yüksekliklerinin yapısal davranışlarına etkisini anlamak için sırası ile 20,30 ve 40 katlı üç tür bina seçilmiştir. Farklı perde duvar alanlarının kat planı alanına olan oranlarıdeğiştirilerek perde duvarlar üzerinde parametrik bir çalışma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, binamodelleri perde duvar içeren ve içermeyen binalar olmak üzere hazırlanmıştır. Perde duvar içerenmodellerde x ve y yönlerinin toplamında sırası ile % 0.5, % 1, % 1.5 ve % 2.0 oranlarına sahip perdeduvar kullanımı sağlanmıştır. Bu modellerin her biri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 18)ve Amerikan Bina Yönetmeliği 2016 (ASCE 7-16) yönetmeliklerine göre belirlenen deprem kuvvetlerikullanılarak mod birleştirme yöntemine uygun olarak deprem analizlerine tabi tutulmuştur. Toplamyapı yüksekliği nedeniyle 30 ve 40 katlı olan binalar, TBDY 18'deki koşullara göre yüksek bina olarak tasarlanmış ve analizleri yapılmıştır. Böylelikle, yüksek binaların optimum perde duvar alanı oranına olan etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsam dahilinde optimum perde duvar alanının toplam kat alanına oranı belirlenirken şu parametreler detaylı olarak incelenmiştir: (a) bina periyotları, (b) taban kesme kuvveti ve perde duvarların karşı koyduğu kesme kuvveti miktarı ve (c) maksimum yatay deplasmanlar ile göreli kat öteleme miktarları. Ayrıca, etkili perde duvar kullanımının yapısal analizler üzerindeki etkisini araştırmak amacı ile % 2.0 perde oranına sahip bina örnek olarak ele alınmıştır.Sonuçlara göre en uygun perde duvar alanı, 20 ve 30 katlı binalarda sırası ile yaklaşık olarak % 1.5 ve % 2.0 olarak değerlendirilmiştir. Fakat 40 katlı binada ihtiyaç duyulan perde duvar alanı % 2.0’den biraz fazla olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, % 2.0 oranına sahip farklı bir perde duvar yerleşimi ile hedeflenen yük taşıma oranına ulaşılacağı belirlenmiştir.
Description: DergiPark: 666748
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.666748
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/666748
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273113
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2108
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.666748-1273113.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

30
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.