Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2105
Title: ÖSTENİTLEME SICAKLIĞININ EN-GJS-600-3 KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN ÖSTEMPERLENME DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Other Titles: Investigation of the Effects of Austenitizing Temperature on the Austempering Behavior of EN-GJS- 600-3 Spheroidal Graphite Cast Iron
Authors: Konca, Erkan
Tur, Kazım
Keywords: EN-GJS-600-3
östemperleme
östemperlenmiş sünek dökme demir
ösnitleme
östenitleme sıcaklığı
östenit karbon içeriği
östenit tane boyutu
segregasyon
EN-GJS-600-3
austempering
austempered ductile iron
austenitizing
austenitizing temperature
austenite carbon content
austenite grain size
segregation
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada östenitleme sıcaklığının EN-GJS-600-3 (GGG-60) küresel grafitli dökme demirinöstemperlenme davranışına etkisi araştırılmıştır. Y bloklarına dökülen % 0,5 Cu alaşımlı EN-GJS-600-3küresel grafitli dökme demirden çıkarılan numuneler kullanılarak iki farklı östenitleme sıcaklığı (850 ve950°C) ve iki farklı östemperleme sıcaklığının (290 ve 320°C) dört ayrı kombinasyonunda östemperlemedeneyleri yapılmıştır. Östemperleme deneyleri sonrası numunelerin sertlik ölçümleri, çekme testleri ve içyapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Her iki östemperleme sıcaklığında da 950°C’de östenitlenmişnumunelerde 850°C’de östenitlenmiş numunelere göre daha yüksek sertlik, akma ve çekme dayanımıdeğerlerine ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, 950°C’de yapılan östenitlemenin 850°C’ye göre östenit matris içindehem daha çok karbonun çözünmesini hem de östenitin daha iri taneli olmasını sağlayaraköstemperlenmeye daha elverişli östenit yapısı oluşturabilmesiyle ilişkilendirilmiştir.
The effect of austenitizing temperature on the austempering behavior of EN-GJS-600-3(GGG-60) spheroidal graphite cast iron was investigated. 0.5% Cu alloyed EN-GJS-600-3 spheroidalgraphite cast iron samples obtained from Y-blocks were subjected to four different austemperingexperiments as a combination of two different austenitizing (850 and 950°C) and two differentaustempering temperatures (290 and 320°C). Hardness measurements, tensile tests and microstructuralexaminations were performed after the austempering experiments. The samples austenitized at 950°Cproduced higher hardness, yield and tensile strength values as compared to the samples austenitized at850°C. This observation was linked to the fact that as compared to 850°C austenitizing at 950°C providedboth more carbon to dissolve in the austenite matrix and larger austenite grain size resulting in betteraustemperability.
Description: DergiPark: 705209
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.705209
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/705209
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273103
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2105
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.705209-1273103.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

8
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.