Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2063
Title: Investigation of Phase Change Materials on the Use of Trombe Walls for Thermal Energy Storage Systems
Other Titles: TERMAL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN TROMBE DUVARLARDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Authors: Erdem, Necla Seval
Orhon, Ahmet Vefa
Keywords: Phase change materials
trombe walls
latent heat storage
Faz değiştiren malzemeler
tromb duvarlar
gizli ısı depolama
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: This study is conducted to determine the contribution of phase change materials (PCM)and trombe walls (TW) for energy efficiency and it is aimed to identify the criterias that is requiredduring design process. In this study, after giving general definitions about PCM and TW, domestic andforeign literature is searched and application examples are analyzed and compared. It is observed thatphase changing trombe wall (PCTW) application alleviated the heavy mass of the wall unlike thetraditional methods and PCM increased the efficiency of heating and cooling applications by providinglatent heat storage to the massive wall. Although TW has simple application schemes, there are somedifficulties in achieving full efficiency. It can be confusing to predict how a PCTW, whose details aredecided, will respond to environmental conditions throughout the whole year. Accordingly, consideringthe criteria that will affect the system before designing the PCTW, it will increase efficiency to seepossible problems that the wall may face. In the PCTW system, which is planned to be designed in aspecific climate zone, the most efficient result can be achieved by optimization of these criterias.
Bu çalışmada faz değiştiren malzemelerin (FDM) ısı depolama sistemlerinden biri olan trombeduvarlarıyla (TD) kullanımının enerji verimliliğine getirdiği katkıların belirlenmesi ve faz değiştirenmalzemeli trombe duvar tasarımında göz önüne alınması gereken kriterlerin ortaya konmasıamaçlamıştır. Çalışmada, FDM ve TD ile ilgili genel tanımlar verildikten sonra yerli ve yabancı literatürtaraması yapılarak günümüze kadar yapılan örnekler incelenip karşılaştırmaları yapılmıştır. İncelenenörneklerde FDTD’nin özellikleri, detayları ve uygulama yöntemleri belirtilerek yapı endüstrisine veenerji verimliliğine getirdiği katkılar irdelenmiştir. FDTD uygulamasının geleneksel yöntemlerden farklıolarak duvarın masif kütlesini hafiflettiği ve FDM’nin duvara gizli ısı depolama özelliği kazandırarakısıtma ve soğutma uygulamalarında verimliliği artırdığı görülmüştür. TD’nin basit uygulama şemalarıolmasına karşın tam anlamıyla verim almak konusunda bazı güçlükler söz konusudur. Detaylarına kararverilen bir FDTD’nin yıl boyunca çevresel koşullara karşı ne şekilde cevap vereceğini tahmin etmek zorolabilmektedir. Buna göre FDTD’yi tasarlamadan önce sisteme etki edecek kriterleri göz önüne alarakduvarın karşılaşabileceği olası sorunları görmek verimliliği artıracaktır. Belirli bir iklim bölgesindetasarlanması planlanan FDTD sisteminde en verimli sonuca ulaşmak bu kriterlerin optimizasyonuylamümkündür.
Description: DergiPark: 624505
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.624505
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/624505
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273116
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2063
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.624505-1273116.pdf978.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

32
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.