Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2052
Title: Urmiye Gölü Örneğinde Arazi/Arazi Değişimi Tespit Prosedüründe Hücresel Otomata Markov Yöntemi İle Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımının Uygulanması
Other Titles: APPLYING AN OBJECT-BASED CLASSIFICATION APPROACH THROUGH A CELLULAR AUTOMATA-MARKOV METHOD IN LANDCOVER/LANDUSE CHANGE DETECTION PROCEDURE "CASE OF THE URMIA LAKE"
Authors: Mammadov, Ramiz
Rasuly, Ali Akbar
Mobasher, Hanieh
Mohamadzadeh, Keyvan
Keywords: Arazi Kullanım Değişiklikleri
Nesneye Dayalı Yaklaşım ve CA-Markov Yöntemi
Urmiye Gölü
Landuse Changes
Object-Based Approach and CA-Markov Method
Urmia Lake
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Mevcutaraştırmanın temel amacı, nesne tabanlı bir görüntü analizi (OBIA) işlemiuygulayarak Urmiye Gölü'nün kuzey kıyılarındaki Arazi Örtüsü / Arazi KullanımDeğişiklikleri (LC / LUC) modellerinde değişiklikleri ortaya koymaktı. Bunabağlı olarak, görüntü işleme prosedürleri aşamasında, Urmiye Gölüyüzeylerindeki uzamsal değişiklikler, 1987'den 2016'ya kadar Landsatgörüntülerinden dikkatlice alınmıştır. Ardından, ikinci aşamada, Misho Dağı'nıngüney yamaçları için LC / LU değişim modelleri kesin olarak tanımlandı. Eldeedilen modeller, görüntü sınıflandırma prosedürlerinde yaklaşık% 92,54 genelbir hassasiyet ve% 91'lik bir Kappa katsayısı gösterdi. Son aşamada, HücreselOtomata-Markov (CA-Markov) yönteminin tanıtılması ve bir geçiş matrisininayarlanmasıyla, LC / LU modellerinde uzamsal değişiklikler, çalışma alanıiçinde 2020 yılına kadar yaklaşan yıllar boyunca aşamalı olarak simüleedilmiştir.Nihai modeller, Urmia Gölü yüzeyinde, belirli suhacimlerinin eşlik ettiği ve azalan eğilimde anlamlı bir düşüş olduğunugöstermektedir, bu da tuzlu toprakların miktarının anlamlı şekilde arttığınıvurgulamaktadır. Bu zararlı eğim, esas olarak Urmiye Gölü'nün kıyıbölgelerinde, kritik bir hiper-salin durumunun eşlik ettiği LC / LU tiplerindeen son değişikliklerin ortaya çıkmasıyla bitki örtüsünün tiplerinde kritik birazalmaya neden olur. Mevcut önemli değişikliklerin uygulanması, yerel biyotikve abiyotik bileşenlerin çoğunun ciddi çevresel olumsuz gözlemlerle taklittehlikeler içinde olduğuna işaret etmektedir. LC / LU’ta bu tür hızlı birşekilde meydana gelen devrim niteliğindeki değişiklikler, acil durumdakitehlike ekosistemlerinde ve hassas iklimsel alt sistemlerde var olan çeşitlikritik etkiler yaratacaktır.
Themain aim of the present research was to reveal changes on Land-Cover/Land-UseChanges (LC/LUC) patterns in the in the northern coast of the Urmia Lake byapplying an object-based image analysis (OBIA) process. Accordingly, in theimage process procedures stage, spatial changes on the Urmia Lake surfaces werecarefully acquired from the Landsat imageries, since 1987 to 2016. Then, in thesecond stage, LC/LU change patterns have been precisely delineated, for thesouthern hillsides of the Misho Mountain. The resulting models showed anoverall accuracy of nearly about 92.54% and a Kappa coefficient of 91% in theimage classification procedures. In the final stage, by introducing a CellularAutomata-Markov (CA-Markov) method and setting a transition matrix, the spatialchanges on the LC/LU patterns have been progressively simulated for theapproaching years till year 2020 inside the study area.The final models illustrate a meaningful significantdecrease in the Urmia Lake surface, accompanying by certain water volumesdiminishing tendency, highlighting the fact that the amount of salty lands aremeaningfully increasing. This harmful inclination has successively causes acritical diminishing on the vegetation’s types by emerging the most recentchanges on LC/LU  types  accompanying by  a  critical hyper-saline  condition  mainly around the  coastal  parts of the  Urmia  Lake.Implementations of the current significant changesstrongly pointing up that the majority of local biotic and abiotic componentsare in imitate dangers with serious environmental negative observations. Suchrapidly occurring revolutionized changes on LC/LU will impose various criticaleffects on the existing in danger ecosystems and vulnerable climaticsub-systems in immediate prospect.
Description: DergiPark: 612489
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.612489
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/48467/612489
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795398
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2052
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.612489-795398.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

26
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.