Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2051
Title: Active Vibration Control of Engineering Structures Using Air Jet Pulses
Other Titles: HAVA JET İTKİLERİ KULLANARAK MÜHENDİSLİK YAPILARININ AKTİF TİTREŞİM KONTROLÜ
Authors: Hızarcı, Berkan
Kiral, Zeki
Keywords: Air jet pulse
Nozzle
Vibration suppression
Structural response
State-feedback control
Hava jet itkisi
Lüle
Titreşim azaltma
Yapısal cevap
Durum geri besleme kontrol
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Research and development of structural response control systems are animportant area of interest for researchers. Under the different static anddynamic loads, it has become a necessity to use structural control systems inorder to reduce the vibration response of engineering structures. Seriousefforts have been made to transform the structural response control conceptinto a viable technology. Innovative active vibration control systems are neededto improve the structural dynamic behavior of structures used in differentoperating environments or operational processes. In this regard, the idea ofreducing the vibrations of structures using air jet pulses remains to beinvestigated and implemented. In this study, the response patterns of the samplestructure and vibration control via air jet pulses under harmonic baseexcitation were examined. Harmonic base excitation was given around the firstnatural frequency at which the structure has the highest displacement.State-feedback control method was used for vibration control of the structure.The forces required for vibration control of the sample structure were calculated.In addition, with the help of Matlab Simscape Multibody, physical modeling ofthe system and visualization of the vibration were provided. The results werecompared and it was observed that the vibration of the structure can be dampedvia proposed system. Finally, the nozzle design was conducted to providecontrol forces with air jet impulses to the system.
Yapısal cevap kontrol sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesiaraştırmacıların önemli bir ilgi alanıdır. Farklı dinamik yüklerin etkisialtında mühendislik yapılarının titreşim tepkilerini azaltmak için yapısalkontrol sistemlerinin kullanılması bir gereklilik haline gelmiştir. Yapısalcevap kontrolü kavramını uygulanabilir bir teknolojiye dönüştürmek için ciddiçabalar sarf edilmiştir. Farklı çalışma ortamlarında veya operasyonelişlemlerde kullanılan yapıların dinamik davranışlarının iyileştirilmesi içinyenilikçi aktif titreşim kontrol sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu konuda, havajet itkileri kullanılarak yapıların titreşimlerini azaltma düşüncesi halaaraştırılmaya ve uygulamaya açıktır. Bu çalışmada, örnek bir mühendislikyapısının harmonik zemin zorlaması altında verdiği cevaplar ve hava jetitkileri yardımıyla titreşim kontrolü incelenmiştir. Harmonik zemin zorlaması,yapının en yüksek yer değiştirmeye sahip olduğu birinci doğal frekans civarındaverilmiştir. Yapının titreşim kontrolü için, durum geri besleme kontrol yöntemikullanılmıştır. Örnek yapının titreşim kontrolü için gerekli olan kuvvetler hesaplanmıştır.Ayrıca, Matlab Simscape Multibody yardımıyla hem sistemin fiziksel olarak modellenmesi,hem de oluşan titreşimin görselleştirilmesi sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlarkarşılaştırılmış ve önerilen sistem ile yapının titreşimlerinisönümlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, kontrol kuvvetlerininsisteme hava jet itkileri kullanılarak verilmesi için lüle tasarımıyapılmıştır.
Description: DergiPark: 624373
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.624373
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/51191/624373
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907291
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2051
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.624373-907291.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

30
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.