Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2032
Title: Applicability of Command Shaping Techniques to the Pulse Width Modulation Driven Systems
Other Titles: DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU İLE SÜRÜLEN SİSTEMLERE GİRDİ ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Authors: Taşkın, Çağın
Kiliç, Ali
Kapucu, Sadettin
Keywords: Input shaping technique
Pulse width modulation
Residual vibration reduction
girdi şekillendirme tekniği
darbe genişlik modülasyonu
artık titreşim sönümleme
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, analternative input shaping method is proposed to reduce residual vibration tothe pulse width modulation delivered flexible systems. An input shaping methodis proposed which works robust even system parameters such as system naturalfrequency and damping ratio are not known or wrongly estimated. It is possibleto generate unity magnitude input shaper with high number of pulses within thismethod. This input shaper can eliminate or reduce residual vibration. Timelocations have an importance on performance of input shaping techniques. Timelocations of impulses are found by intersection points of reference motionprofile and triangle wave. This proposed method is compared with well-knownzero vibration method, performance characteristics of proposed input shapingtechnique and diagrams about the system response are demonstrated. Furthermore,it’s shown that proposed input shaping method works robustly even travellingtime is reduced.
Bu çalışmada, darbe genişlik modülasyonu ile sürülenesnek sistemlerde oluşan artık titreşimin azaltılması amacıyla, alternatif birgirdi şekillendirme metodu sunulmuştur. Sistem doğal frekansı ve sönüm oranıgibi parametrelerinin tam olarak bilinmemesi ya da hatalı tahmin edilmesidurumunda dahi gürbüz bir girdi şekillendirme metodu oluşturulmaya çalışılmıştır. Birim genlik kullanılarak elde edilen girdişekillendirme metoduyla çok sayıda darbeye sahip girdi şekillendiriciüretilebilir ve bu girdi şekillendirici sistemdeki artık titreşimi yokedebilmektedir ya da azaltabilmektedir. Girdi şekillendirme tekniklerinde,darbe zamanları tekniğin performansını belirlemektedir. Önerilen metotta darbezamanları referans hareket profilinin, değişken frekanslı üçgen dalgalarlakesiştirilmesiyle bulunur. Önerilen metot, çok bilinen sıfır titreşim metoduile karşılaştırılıp, sunulan girdi şekillendirme metodunun performanskarakteristiği ve sistemin cevabıyla ilgili grafikler sunulmuştur. Ayrıca girdişekillendirme tekniğinin, seyahat süresinin daha kısa olması istenilendurumlarda da gürbüz olarak çalıştığı görülmektedir.
Description: DergiPark: 623794
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.623794
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/51191/623794
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907199
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2032
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.623794-907199.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

38
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.