Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1995
Title: Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Niğde Kentinde Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçiminin İncelenmesi
Other Titles: INVESTIGATION OF THE SOLID WASTE LANDFILL SITESELECTION USING THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN THE CITY OF NİĞDE
Authors: Ertunç, Ela
Bozdağ, Aslı
Gökçek, Öznur Begüm
Keywords: Depolama alanları
Katı atık deponi alan seçimi
Katı atık yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
Niğde
Landfills
Municipal solid waste (MSW) landfills site selection
Solid waste management
Geographic Information System (GIS)
Niğde
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Günümüzde artan nüfus ve tüketim hızı katı atıkların daha ekonomik, çevreye duyarlı ve kontrollü olarak kentsel alandan uzaklaştırılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Kentsel alanın artan nüfus ile birlikte giderek büyümesi ve kırsal alanın doğal yapısının hayatın devamlılığı için korunması gerekliliği katı atıkların depolanması için uygun yer seçimini oldukça önemli bir süreç haline getirmiştir. Kentsel alanlarda; artan nüfus yoğunluğu ve katı atık üretim hızı, arazi kullanım çeşitliliği, çevresel ve iklimsel değişimler ve katı atık depolama sahalarına ilişkin kentsel paydaşların (uygulayıcı, yönetici ve yaşayan paydaşlar) beklentileri katı atık depolama sahalarının yer seçimini karmaşık bir süreç haline getirmektedir. Katı atıklar için bu karmaşık ve çok aktörlü sürecin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla başarılı bir şekilde yönetilerek kentsel ve kırsal yaşamın korunarak geliştirilebilmesi bir sistemi gerektirmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve uygulamaları grafik ve grafik olmayan veriyi depolama ve beraber kullanarak analiz etme, modelleme ve görselleştirme yetenekleri ile bu karmaşık sürecin yönetilmesinde ve izlenmesinde önemli bir araçtır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Niğde ili kent merkezinde yer alan katı atık deponi alanının yeri CBS yardımıyla yapılan analizler (arazi kullanım, eğim, görünürlük, konumsal mesafeler) ile değerlendirilmiştir. Analizlerle katı atık deponi alanının yerinin Niğde kent merkezinin stratejik planlama sürecinde değişen arazi kullanımına uygunluğu tartışılmıştır.
Nowadays, increasing population and consumption rate have led to the need for the removal of solid wastes from urban areas in a more economical, environmentally friendly, and controlled manner. The increasing growth of urban area along with the increasing population and the need to protect the natural structure of the rural area for the continuity of life have made the selection of suitable sites for the storage of solid wastes a quite important process. In urban areas, increasing population density and solid waste production rate, the diversity of land use, environmental and climatic changes, and the expectations of urban stakeholders (implementers, managers, and living stakeholders) regarding solid waste storage areas have turned the site selection of solid waste storage areas into a complex process. The successful management of this complex and multi-actor process for solid wastes along with its economic, environmental and social aspects and the protection and development of urban and rural lives require a system. The Geographic Information System (GIS) and its applications are important tools in the management and monitoring of this complex process with its abilities to store graphical and non-graphical data, to analyze them by using together, to model and visualize them. In this study, the solid waste landfill site located in the city center of Niğde province in Turkey was evaluated by the analyses performed using the GIS (land use, slope, visibility, spatial distances). The suitability of the solid waste landfill site for the changing land use in the strategic planning process of the city center of Niğde was discussed with the analyses.
Description: DergiPark: 654955
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.654955
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/50455/654955
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/872546
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1995
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.654955-872546.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

50
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.