Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1992
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKahveci, Muzaffer-
dc.contributor.authorAlioğlu, Damla-
dc.contributor.authorÇetin, Güray-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:54:20Z-
dc.date.available2022-02-26T20:54:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.849391-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/849391-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1475945-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1992-
dc.descriptionDergiPark: 849391en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractUydularla konum belirleme ve navigasyon (GNSS) uygulamalarında, Seçimli Doğruluk Erişimi (SA: Selective Availability) gibi kasıtlı bozmalar haricinde, en önemli hata kaynaklarından birisi iyonosferdir.İyonosferde atomlardan kopmuş serbest elektronların sayısı elektromanyetik dalgaların yayılmasını değiştirmeye yetecek kadar çoktur. İyonosferik etki, bu serbest elektronlar nedeniyle, uydu kod ölçülerinde gecikmeye, faz ölçülerinde ise hızlanmaya neden olmaktadırlar. Diğer taraftan iyonosferik etki frekans bağımlıdır. GNSS alıcılarının çok frekanslı olmasının en temel nedenlerinden birisi iyonosferik etkinin frekans bağımlı olması ve bu özellikten yararlanarak büyük oranda giderilebilmesidir.Ancak, tek frekanslı alıcılarda iyonosferik etkinin bu yöntemle giderilmesi olanağı bulunmamakta, bunun yerine navigasyon mesajları içerisinde yayınlanan iyonosferik model katsayıları kullanılarak giderilebilmektedir. Bu bağlamda, genelde gerçek zamanlı uygulamalar ve tek frekanslı alıcılar için örneğin GPS navigasyon mesajlarında Klobuchar iyonosfer modeli katsayıları da yayınlanmaktadır. Bu model ile iyonosferik etkinin yaklaşık %50’sinin giderilebilmesi olanaklıdır. Diğer taraftan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından günümüz uydu sistemleri ve tek frekanslı alıcılar için önerilen NeQuick modeli kullanılarak da iyonosferik etkiler %70 oranında giderilebilmektedir. Bu çalışmada, Klobuchar ve NeQuick modellerine ilişkin algoritmalar kullanılarak iyonosferik etki hesapları yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile söz konusu model algoritmalarının, zaman içerisinde Türkiye’de de üretilmesinin kaçınılmaz olduğuna inanılan yerli ve millî tek frekanslı GNSS alıcı yazılımlarında gerçek zamanlı mutlak konum belirleme amaçlı olarak kolaylıkla uyarlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIonosphere is one of the most important error sources in GNSS positioning and navigation applications, except for deliberate disruptions such as Selective Availability. The number of free electrons detached from atoms in the ionosphere is large enough to change the propagation of electromagnetic waves. The ionospheric effect causes delay in GNSS code measurements (group delay) and acceleration in phase measurements (phase advance) due to these free electrons. One of the main reasons why GNSS receivers are multi-frequency is that the ionospheric effect is frequency dependent and can be largely eliminated by taking advantage of this feature. However, it is not possible to eliminate the ionospheric effect in single frequency receivers with multi-frequency method, instead it can be eliminated by using the ionospheric model coefficients broadcast in the navigation messages. In this context, Klobuchar ionosphere model coefficients are also broadcast for real-time applications and single frequency receivers, for example in GPS navigation messages. With this model, it is possible to eliminate approximately 50% of the ionospheric effect. On the other hand, ionospheric effects can be eliminated by 70% using the NeQuick model recommended by International Telecommunication Union (ITU) for today's satellite systems and single frequency receivers. In this study, Ionospheric effect computations were performed using Klobuchar and NeQuick algorithms and the obtained results were compared. With this research, it has been concluded that both algorithms can be adapted in any “local and national” GNSS receiver firmware to be manufactured in future in Turkey.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGNSSen_US
dc.subjectİyonosferen_US
dc.subjectKlobucharen_US
dc.subjectNeQuicken_US
dc.subjectTECen_US
dc.subjectGNSSen_US
dc.subjectIonosphereen_US
dc.subjectKlobucharen_US
dc.subjectNeQuicken_US
dc.subjectTECen_US
dc.titleTEK FREKANSLI GNSS ALICILARINDA KULLANILAN İYONOSFERİK ETKİ DÜZELTME MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIen_US
dc.title.alternativeComparison of Ionospheric Correction Models Applied in Single Frequency GNSS Receiversen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.849391-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage428en_US
dc.identifier.endpage441en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid491535en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.849391-1475945.pdf965.54 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

20
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.