Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1483
Title: Kalp damar tıkanıklığının tespiti için giyilebilir mikroşerit anten tasarımı
Other Titles: Wearable microstrip antenna design for detection of cardiovascular occlusion
Authors: Uzer, Dilek
Uyanık, Hakan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Türkiye İstatistik Kurumu' nun her yıl düzenli olarak yaptığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinde en büyük ölüm oranına sahip neden olarak %36.8 gibi bir değerle dolaşım sisteminden kaynaklı hastalıklar istatistiklere geçmiştir. Bu %36.8' lik dolaşım sisteminden kaynak hastalıkların içindeki en büyük pay ise %39.1' lik bir oranla kalp rahatsızlıklarına bağlı nedenler yer almaktadır. Bu nedenle kalp rahatsızlıkları önceden tespit edilmesi önem arz etmektedir. Araştırmacı ve bilim insanları bu istatistikleri göz önüne alarak günümüz teknolojisinde kullanılan kalp damar tıkanıklığının tespiti ve teşhisinde kullanılan EKG, MRG ve KAG gibi cihazlara alternatif aramaktadırlar. Bu bağlamda mikroşerit antenler üzerinde çalışmalar başlamıştır ve hala daha devam etmektedir. Mikroşerit antenler düşük maliyet, ağırlık, küçük boyut, dar ve çok bantlı olması gibi avantajlarının ağır basmasından dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Son zamanlarda popüler hale gelen bir diğer kullanım alanı ise medikal görüntüleme ve teşhis sistemleridir. Kullanılan frekans bandı insan sağlığına zarar vermeyecek ve iyonlaştırıcı radyasyon yaymayacak bölgede olması kalp damar tıkanıklığının tespitinde ve diğer uygulamalarda kullanılabilir olabileceği kanısına varılmıştır. Tez çalışmasının temelinde de belirtilen bu mikroşerit antenin avantajlarını kalp damar tıkanıklığı tespitinde kullanmak hedeflenmiştir. Yaptığımız çalışmada mikroşerit antenin taban yapısını tekstil tabanlı ürünler seçerek giyilebilir bir hale getirmek istenmiştir. İlk olarak ANSYS HFSS programında anten tasarımı yapılmış ve gerekli simülasyon sonuçları elde edilmiştir. Sonuçlar elde edilirken damarın tıkanık ve tıkanık olmama durumları göz önüne alınarak değişen elektrik alan ve geri dönüş kaybı değerlerine göre yorumlar yapılmıştır. Mikroşerit anten tasarımında taban malzemelerinde değişiklik yaparak farklı anten tasarımları denenmiştir. Alınan sonuçlar neticesinde tasarladığımız antenler gerçek bir kalp dokusuna benzetilmek amacıyla literatürden elde edilen kalp, deri, yağ ve kas dokunun fantomları hazırlanarak üzerinde ölçümler yapılmıştır. Bu fantomlar hazırlanırken literatürden aldığımız dokularının her birinin elektriksel değerlerine bağlı olarak hazırlamıştır. Yapılan ölçümler Vektör Network Analizör (VNA) cihazı ile yapılmış ve elde edilen veriler simülasyon verilerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Kullanılan ve tasarımları yapılan mikroşerit antenlerden elde ettiğimiz elektrik alan değerleri sonuçlarının tıkanıklık tespiti için mikroşerit antenlerin kullanılabileceğini gösterilmiştir.
Death and cause of death by the Turkish Statistical Institute on a regular basis every year as the cause with the largest mortality rate in statistics, the circulatory system with a value of 36.8% diseases of origin have been transferred to statistics.The largest share of diseases caused by the circulatory system of 36.8% is the causes associated with heart diseases, compared to 39.1%. For this reason, it is important to detect heart diseases in advance. Researchers and scientists are looking for an alternative to devices such as ECG, MRI and KAG used in the detection and diagnosis of cardiovascular obstruction used in today's technology by considering these statistics. In this context, work has started on microstrip antennas and it is still ongoing. Microstrip antennas are used in many areas due to their advantages such as low cost, weight, small size, narrow and multi-band. Another area of use that has become popular recently is medical imaging and diagnostic systems. It was concluded that the frequency band used would not harm human health and would not emit ionizing radiation, and could be used to detect cardiovascular obstruction and other applications. It is aimed to use the advantages of this microstrip antenna, which is also mentioned in the basis of the thesis, in the detection of cardiovascular occlusion. In our study, it was proposed wearable to make the base structure of the microstrip antenna by selecting textile-based products. First, the antenna design was made in ANSYS HFSS program and the necessary simulation results were obtained. While obtaining the results, comments were made according to the changing electric field and return loss values, taking into account the blockage and non-blockage States of the vessel. Different antenna designs have been tried by changing the substrate materials in the microstrip antenna design. As a result, the antennas that we designed were prepared and measured on it by preparing phantoms of heart, skin, fat and novelistic tissue obtained from the literature in order to be likened to real heart tissue. These phantoms were prepared based on the electrical values of each of their tissues, which we received from the literature while preparing. The measurements were made by using the Vector Network Analyzer (VNA) device and the data received were compared with the results of the simulation data. It has been shown that the results of electric field values obtained from microstrip antennas that used and designed can be used to detect congestion.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LeiTeJBbddxcSd2chiLQcOaj2GTjDZmBgGPnLTbcuiGK
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1483
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
686560.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

78
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.