Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1477
Title: Konya Otogar civarında emlak vergisine esas zemin değerinin tespiti
Other Titles: Determination of ground value based on real estate tax around Konya Bus Station
Authors: Ertaş, Mehmet
Uşak, Burak
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Emlak vergisi dünya ülkelerinde yerel idarelerin gelirleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Emlak vergisi sisteminde taşınmazların zemin değerleri esas alınarak işlem yapılır. Zemin değeri konusunda yaşanan sıkıntılar emlak vergisini doğrudan etkilemektedir. Taşınmaz değerlemesi konusu da zemin bedellerin tespitinde olmazsa olmaz bir konudur. Bu sebeple çalışmamızda uygun değerleme yöntemi ve konumsal olarak değere etken faktörler kullanarak taşınmazların piyasa değerleri üzerinden vergiye esas zemin değer hesaplaması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, emlak vergisine esas zemin değerleri tespiti yapılırken, bu değerler üzerinde bölgede bulunan ve taşınmaz değerlerine etki eden faktörlerin etkisinin ne kadar olduğu yapılan konumsal puanlamalar ile belirlenmiştir. Konumsal puanlama verilerini elde etmek amacıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Nominal puanlama yöntemine dayalı bu çalışmada belediyeler tarafından belirlenen; düşük değerde olması ve gerçek değere uzak olması sebebiyle tartışma konularına sebep olan sokak bazındaki zemin değerleri belirlenen alternatif yöntemle taşınmaz bazında hesaplanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde taşınmaz değerleme konusu irdelenmiş; konuya genel haliyle değinilmiştir. İkinci bölümde ise ülkemizde taşınmaz değerleme konusunun mevzuatlarda ne ölçüde ele alındığı incelenmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmanın ana konusu olan Emlak Vergisi; ülkemizdeki geçmişi, güncel hali ve bazı ülkelerde ki durumu olarak açıklanmıştır. Çalışmamızın son bölümü ise uygulama bölgesinde anket verilerinden elde edilen konumsal puanlar ile taşınmaz değerleri kullanılarak sokak bazında zemin değerleri hesaplanmıştır. Piyasada işlem gören taşınmaz değerleri üzerinden hesaplanan zemin değerler ile belediye zemin değerleri karşılaştırılarak aradaki fark gözlemlenmiştir. Sonuç olarak taşınmazın, piyasada işlem gören değerlerini esas alarak hesaplanan zemin değerleri ile belediyenin vergiye esas olarak belirlediği ve asgari düzeyde olan zemin değerleri arasında büyük farklar olduğu tespit edilmiştir.
The property tax has an important place in the revenues of local administrations in the world. In the property tax system, the transaction is performed based on the ground values of the immovables. Difficulties about ground value directly affect the property tax. The subject of real estate appraisal is an indispensable issue in the determination of ground prices. For this reason, in our study, using on the appropriate valuation method and the effective factors on value, tax base value calculation was performed on the market values of immovables. In this study, while determining the base values of the real estate tax, the effects of the factors affecting the immovable values in the region on these values were determined by positional scoring. A survey was conducted to obtain spatial scoring data. In this study based on the nominal scoring method determined by the municipalities; Because of its low value and being far from the real value, the ground values of the street based about discussion were calculated based on the determined alternative method. In the first part of the study, the subject of real estate valuation is examined; the subject in general terms. In the second part, the extent to which the subject of real estate appraisal was discussed in the legislation was examined. In the third chapter, the main subject of the study is the Property Tax; the history of our country, status and the situation in some countries is explained as. In the last part of the study, ground values were calculated by using spatial scores and real estate values obtained from survey data in the application area. The difference between the ground values calculated on the market and the ground values of the municipality was compared. As a result, it is determined that there are big differences between the ground values calculated based on market values of the real estate and the municipality's tax base and the minimum level of ground values.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbhdfcNDkWmoMhH-Zn8YjpSPRVEXINuSCnSsH8txStgkD
">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_nZSspAkws7RUMxFt6V_BtlQnYIOCgm2h89mL9Nafrau" target="_blank">
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1477
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
550412.pdf5.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

60
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.