Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAvcı, Ahmet-
dc.contributor.authorUlus, Hasan-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:41:22Z-
dc.date.available2021-12-13T10:41:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbuYUEl1SykMzdVi5yHA2bnT2PbXI4qQCSztnUyrhZPuX-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1452-
dc.description.abstractFiber takviyeli epoksi kompozitler, sanayinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olmasına rağmen, su ve gerilme gibi çevresel faktörler, kompozitlerin matris çatlaması, plastikleşme ve delaminasyon gibi etkilerle erken bozulmalarına neden olabilmektedir. Polimer kompozitlerin nanopartiküller ile matris modifikasyonu, matris ile ilişkili özelliklerini geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada, bazalt fiberler (BF) ile güçlendirilmiş halloysit nanotüp (HNT) / epoksi nanokompozitlerin tuzlu suda yaşlandırılmasının mekanik ve kırılma performansına etkisi incelenmiştir. Bunun için öncelikle epoksi (Ep) matrisine çeşitli miktarlarda HNT katılmış ve em uygun HNT miktarı mekanik testlerle belirlenmiştir. Daha sonra, BF takviyeli HNT-Ep matrisli tabakalı nanokompozitler vakum destekli reçine infüzyon metodu (VARIM) ile üretilmiştir. Hazırlanan nanokompozitler çekme, eğilme, tek kenar çentikli eğilme, kısa kiriş kayma testi ve mod-I tabakalar arası kırılma tokluğu testlerine tabi tutulmuştur. Sonuçlar epoksi içerisine ağırlıkça %2 HNT eklenmesiyle yapılan matris modifikasyonunun epoksinin ve tabakalı kompozitlerin mekanik özelliklerini geliştirdiğini göstermiştir. Ayrıca HNT takviyesi yapılmış numunelerin tuzlu suda 6 ay yaşlandırılmış saf epoksi kompozitlere kıyasla belirgin bir şekilde daha iyi yaşlanma performansı sergilediği görülmüştür. Kompozitlerin kırılma morfolojileri mikroskopik incelemelerle araştırılarak tuzlu su yaşlandırmasına bağlı olarak gelişen hasar ve bozunma mekanizmaları ortaya çıkarılmış, tuzlu su ile kompozit yapı arasındaki kimyasal etkileşimler Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi ile incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractFiber reinforced epoxy matrix composites have been widely utilized in the different industry, however, the environmental factors such as water and stress can cause its untimely failure of composite structures by matrix cracking, plasticization and delamination. Matrix modification of polymer composites with nanoreinforcements is an effective way to enhance its matrix-dominated properties. This thesis study aimed to examine experimentally mechanical performance and salty water aging of basalt fiber (BF) reinforced halloysite nanotube (HNT) / epoxy nanocomposites. For this, different amounts of HNT nano-reinforcements were added into the epoxy (Ep) matrix, and the effective amount of HNT was determined by mechanical tests. After, modified epoxy was used as matrix materials in basalt fiber reinforced laminated composites' production via utilizing vacuum assisted resin infusion method (VARIM). The prepared composites were subjected to tensile, flexural, single edge notched bending, mod-I interlaminar fracture toughness tests and interlaminar shear strength test. The tests showed that the HNTs (percentage by weight 2%) adding was increased of mechanical performance of epoxy. Furthermore, it is revealed that the HNTs modified nanocomposites exhibited remarkably improved aging performance compared to the neat for 6 months in salty water. The SEM investigations performed to reveal failure mechanisms and micro-scale degradation mechanisms due to seawater aging of the specimens. The chemical interactions between seawater and epoxy were examined by Fourier transform infrared spectroscopy.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.subjectNanokompozitleren_US
dc.subjectNanocompositesen_US
dc.subjectPlastik kompozitleren_US
dc.subjectPlastic compositesen_US
dc.subjectTabakalı kompozitleren_US
dc.subjectLaminated compositesen_US
dc.titleTuzlu su yaşlandırmasının halloysit nanotüp-epoksi/bazalt fiber nanokompozitlerin mekanik ve kırılma performansına etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of salty water aging on mechanical and fracture performance of halloysite nanotube-epoxy/basalt fiber nanocompositesen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.institutionauthorUlus, Hasan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid550464en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
550464.pdf10.22 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.