Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1442
Title: Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmiş Fe3O4 Nanoparçacıklarının Sulardan Nitrat Gideriminde Kullanımı
Other Titles: The Usage of Fe3O4 Nanoparticles Synthesized by Hydrothermal Method for Nitrate Removal from Water
Authors: Türkyılmaz, Mehmet
Küçükçongar, Sezen
Özaytekin, İlkay
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada hidrotermal yöntemle sentezlenmiş Fe3O4 nanoparçacıklarının nitrat giderimindeki etkinliği, ortam şartlarının giderim verimine etkisi, kullanım sonrası geri kazanımı ve yeniden kullanılabilirliği incelenmiştir. Manyetik nanoparçacıkların yüzey morfolojisi, element içeriği, kristal yapısı, spesifik yüzey alanı ve fonksiyonel grupları, taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirimli elektron mikroskobu (TEM), X-ışını kırınımı (XRD), Brunauer-Emmett-Teller (BET) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi (FT-IR) analizleriyle aydınlatılmıştır. Kesikli adsorpsiyon çalışmaları sonucunda, optimum ortam şartlarında (30 dk temas süresi, pH 6,9 değeri, 1,2 g/L adsorban dozu ve 100 mg/L başlangıç nitrat konsantrasyonu) %90,26 giderim verimi elde edilmiştir. Desorpsiyon çalışmaları 0,1 M’lık NaCl, NaOH, HNO3 ve HCl ile yapılmış ve NaCl ile tatminkar sonuçlar elde edilmiştir. Fe3O4 ile nitrat adsorpsiyonunun Langmuir izoterm modeliyle daha uyumlu olduğu belirlenmiş ve maksimum adsorpsiyon kapasitesi 86,96 mg/g olarak tespit edilmiştir.
In this study, the efficiency of Fe3O4 nanoparticle synthesized by hydrothermal method on nitrate removal, the effect of environmental conditions, recovery and reusability properties of nanoparticle were investigated. Surface morphology, element content, crystal structure, specific surface area and functional groups of the magnetic nanoparticle were elucidated by scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-ray diffraction (XRD), Brunauer-Emmett-Teller (BET) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis. Nitrate removal efficiency was achieved as 90.26% for optimum conditions (30 min contact time, pH 6.9 value, 1.2 g/L adsorbent dose and 100 mg/L initial nitrate concentration) as a result of batch adsorption studies. Desorption studies were performed with 0.1 M NaCl, NaOH, HNO3 and HCl and favorable results were obtained with NaCl. Nitrate adsorption with Fe3O4 was found to be more compatible with Langmuir isotherm model and maximum adsorption capacity was determined as 86.96 mg/g.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.641298
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnMU5UWXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1442
ISSN: 1300-7688
1308-6529
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
c1b4cc74-7263-4d66-a0cc-303ed40373f8.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.