Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1417
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOral, Murat-
dc.contributor.authorTulukcu, Dilara Aytürk-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:41:20Z-
dc.date.available2021-12-13T10:41:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYgJEWwl5Gh1n12oEpBpo2o3NN6pBw7zKDiPjtI9DJliG-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1417-
dc.description.abstractEnerji, ekonomik ve toplumsal gelişmenin birincil kaynağıdır ve gelişmeye paralel olarak enerjiye olan talep artmaktadır. Bu nedenle geleceğin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için var olan enerjinin korunumu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 'enerji etkin tasarım' kavramının projelere entegre edilmesi gerekmektedir. Çalışma, enerji etkin tasarıma ulaşma yollarını göstermesi açısından önemlidir. Enerji etkin tasarım kavramı, Autodesk Revit programı yardımıyla Tip İlköğretim Okulu üzerinde detaylı olarak ele alınmıştır. İlköğretim okulları aktif kullanıldıkları için enerji tüketiminde büyük bir orana sahiptir. Dolayısı ile bu yapılarda enerji tüketimini azaltmak için alınacak herhangi küçük bir önlemin bireysel ve toplumsal faydası çok daha büyük olacaktır. Aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerin fiziksel, iklimsel ve görsel konfor şartlarının sağlanması ile öğrenme ve öğretme performansları artacak, bulundukları ortamdan memnun olmaları sağlanacaktır. Bu amaca yönelik, çalışma alanı olan ilköğretim okulunun analiz sonuçları önce yapının kendi içinde yorumlanmış daha sonra farklı iklim bölgelerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre, yapının iyileştirme stratejilerine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışma, en başta tip bir projenin enerji verimi açısından; arazinin iklim tipine bağlı olarak bulunduğu konum, topografya, etrafındaki yapılaşma, bölgede kullanılan enerji araçları gibi etkenlerdeki değişimlerden dolayı kabul edilemez olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda günümüz teknolojilerinden faydalanılarak elde edilen bir tasarımın daha hızlı ve ekonomik olduğuna dikkat çekmektedir.en_US
dc.description.abstractEnergy is the primary source of economic and social development and the demand for energy increases in parallel with the development. Energy resources are running out day by day and the concept of de energy efficient design needs to be integrated into the projects in order to preserve the existing energy and to develop renewable energy resources in order to plan the future in a healthy way. The study is important in terms of showing the ways to reach energy efficient design. Energy efficient design concept is discussed in detail with the help of Autodesk Revit program. Primary schools also have a large proportion of energy consumption because they are used actively. Therefore, the individual and social benefit of any small measure to reduce energy consumption in these structures will be much greater. At the same time, students 'and teachers' physical, climatic and visual comfort conditions will be ensured and learning and teaching performances will increase and they will be satisfied with their environment. For this purpose, the results of the analysis of the primary school, which is the study area, were first interpreted within the structure and then evaluated in different climatic regions. According to the results, suggestions were made for the improvement strategies of the structure. The study is primarily concerned with the energy efficiency of a type project; The location of the land depending on the climate type shows that it is unacceptable due to the changes in the topography, the building around it and the energy tools used in the region. At the same time, it draws attention to the fact that a design obtained by utilizing today's technologies is faster and more economical.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.titleTip ilköğretim okulu projesinin enerji etkinlik performansının iklimsel veri değişkenleri üzerinden sorgulanmasıen_US
dc.title.alternativeQuestioning of energy efficiency performance of a typical primary school project over climatic data variablesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.institutionauthorTulukcu, Dilara Aytürk-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid539333en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
539333.pdf9.42 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

18
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.