Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1380
Title: Konya otellerinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi
Other Titles: Development of Konya hotels in historical process
Authors: Ulusoy, Mine
Temel, Halime
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Konya ve çevresindeki yerleşik düzen tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kent, Selçuklulara da başkentlik yapmıştır. İnanç ve kültür turizminin baskın olduğu kentte, doğa, sağlık, kongre ve fuar turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri de yer almaktadır. Selçuklu imparatorluğu döneminde 1228 yılında Konya'ya yerleşmiş olan ünlü düşünür Hz. Mevlana, asırlardır Konya kentine damgasını vuran bir faktör olmuştur. Mevlana müzesi günümüzde hala kent kimliğini oluşturan önemli etkenlerden biri olup, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. İnsanlar tarih boyunca, çeşitli nedenlerle bulundukları yerlerden başka yerlere seyahat etmişler ve seyahatleri sırasında konaklama yapılarına ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç doğrultusunda gelişen konaklama yapıları tarih boyunca farklı isimlerle anılmışlardır. Günümüzde konaklama ihtiyacına hizmet veren yapı grupları ise otellerdir. Önemli turizm değerlerine sahip Konya, Anadolu- Bağdat demiryolunun kente ulaşmasından sonra otel yapıları ile tanışmıştır. Tez kapsamında Konya otellerinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ortaya konulmuştur. Konya'nın ilk açılan otellerini kapsayan Cumhuriyet öncesi dönem, Cumhuriyet dönemi - 2000 yılları arasındaki dönem ve 2000-2019 yılları arası dönem olmak üzere Konya otelleri üç döneme ayrılarak incelenmiştir. Bu dönemlere ait olan 15 otel yapısının planları üzerinden incelemeler yapılmış ve tarihsel süreç içerisindeki gelişim ortaya konulmuştur.
The settled order in and around Konya goes back to prehistoric times. The city was home to many civilizations and served as the capital of the Seljuks. Belief and cultural tourism is dominant in the city, nature, health, congress and fair tourism, such as alternative tourism types are also available. Seljuk Empire in 1228, the famous thinker who settled in Konya, Hz. Mevlana has been a factor that has marked the city of Konya for centuries. Mevlana Museum is still one of the important factors that make up the identity of the city and is visited by thousands of tourists every year. Throughout history, people have traveled from place to place for various reasons and needed accommodation during their travels. The accommodation structures developed according to this need have been mentioned with different names throughout the history. Today, the building groups that serve the needs of accommodation are hotels. Konya, which has significant tourism values, was introduced to the hotel buildings after the Anatolian-Baghdad railway reached the city. Within the scope of the thesis, the development of Konya hotels in the historical process has been put forward. The pre-Republican period, the period between the Republic period - 2000 and the period between 2000-2019, which includes the first opened hotels of Konya, were divided into three periods. Investigations were made on the plans of 15 hotel structures belonging to these periods and the development in the historical process was revealed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH9k3WYvdUvBUyDBfkHItNbV-z_Z0RE08vgKWo_2sgUSY
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1380
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
615715.pdf19.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

6
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.