Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1345
Title: Yatırıma En Uygun Restoran Alanlarının CBS ile Belirlenmesi, Tunceli Örneği
Other Titles: Determining the Most Suitable Restaurant Areas for Investment by GIS, The case of Tunceli
Authors: Taşkaya, Selim
Ulutaş, Neslişah
Issue Date: 2021
Abstract: Coğrafi Bilgi Sistemleri, konuma bağlı öznitelik verilerini kullanarak grafik veya grafik olmayan verileri toplayıp, farklı analiz yöntemleri ile işleyerek ilgiliye istediği bilgiyi sunan bir bilgi sistemidir. Bu sistem nokta, çizgi ya da poligon tabanlı nesneler oluşturularak yapılır. CBS ‘nin, nokta, çizgi ya da poligon tabanlı nesnelerin analiz edilmeleri AHP (Analitik Hiyerarşi Yöntemi), TOPSİS veya Proximity (Buffer) yani yakınlık uzaklık analizi vb. yöntemler doğrultusunda yapılmaktadır. Proximity (Buffer) analizi, coğrafi detayların çevresinde belirli uzaklıklarda yeni alan detaylar (tampon bölgeler) oluşturup söz konusu tamponlar içindeki detayları belirleme işlemidir. Tamponlar içinde kalan coğrafi detaylar üzerinde istenilen sorgulamalar yapılabilir. Yakınlık analizi, özellikle konuma dayalı uygulamalarda, etkileşim alanı belirleme gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışma alanı, Tunceli ili bazlı merkez toplam 8 mahallede gerçekleşmiştir. İl merkezi toplam 8 mahalleden oluştuğundan tamamı çalışma içerisine alınmıştır. Hedef, coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanarak yatırıma en uygun restoran kurulabilecek en uygun noktaların tespit edilmesidir. Bu bağlamda Tunceli il verileri imar sınırları içerisinde yola cephesi olan parseller seçilip, imar adası 3000 ile 15000 m2 olacak adalarda çalışma yapılmıştır. Eğitim kurumlarına 150 m, sağlık kurumlarına en çok 400 m, mevcut restoranlara en az 150 m etkisinde uzakta olacak şekilde tüm katmanlar belirlenmiştir. Buffer analizi ile yakınlı uzaklık parametreleri doğrultusunda işletmecilerin iş yapabilecek, müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yerleri tespit edilmeye çalışıldı. Bu tip restoran, iş merkezi alışveriş merkezi, ticari, konut ticari uygun alanların belirlenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Buna göre ArcMap yardımıyla katmanlar oluşturulmuş, bunun sonucunda restoran kurulabilecek en uygun noktalar daireler şeklinde tampon bölgeler oluşturularak kartografik harita üretilmiştir.
Geographic Information Systems is an information system that collects graphical or nongraphical data using location-dependent attribute data, processes them with different analysis methods and provides the information they want. This system is made by creating point, line or polygon based objects. GIS’s point, line or polygon analysis of based objects AHP (Analytical Hierarchy Method), TOPSIS or Proximity (Buffer) ie proximity distance analysis and so on. It is done according to methods Proximity (Buffer) analysis creates new field details (buffer zones) at certain distances around the geographical details andIt is the process of determining the details inside. Geographical details inside the buffers. Requests can be made on it. Proximity analysis, especially location based applications, in applications such as determining interaction area is used. Study area, Tunceli-based center in total 8 neighborhoodsh as been realized. Since the city center consists of 8 neighborhoods, all of them were included in the study. The target is the most suitable investment by using geographic information systems. It is the determination of the most suitable places to establish a restaurant. In this context, Tunceli provincial data parcels within the zoning boundaries was selected and work was carried out on islands with development island between 3000 and 15000 m2 . Education institutions 150 m, health institutions at most 400 m, existing restaurants at least. All layers were determined at a distance of 150 m from the effect. With the buffer analysis, in line with the proximity and distance parameters, the locations of the operators that can work and meet the needs of their customers were tried to be determined. This type of restaurant, business center, shopping center, commercial, residential commercial areas will make it easier to determine suitable areas. According to this layers are created with the help of ArcMap, resulting in the most suitable cartographic map by creating buffer zones in the form of dots circles produced.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNME56VTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1345
ISSN: 2687-3729
2687-3729
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
4c2e4a3b-e719-483c-abff-fabbf0029c11.pdf913.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

16
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.