Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1329
Title: Korozif ortamın grafen katkılı bazalt/epoksi nanokompozitlerin mekanik ve aşınma özelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of corrosive environment on mechanical and wear properties of graphene filled basalt/epoxy nanocomposites
Authors: Önal, Gürol
Şükür, Emine Feyza
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tezde; grafen nanoplatelet (GNP) katkısının bazalt fiber takviyeli polimer (BFRP) kompozitlerin mekanik ve tribolojik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Epoksi matris (EP) içerisine ağırlıkça %0.1, 0.3, 0.5 ve 0.7 oranlarında GNP katkısı yapılmıştır. Nanokompozitler el yatırması ve vakum torbalama yöntemleri birlikte kullanılarak iki aşamada üretilmiştir. Katkısız bazalt fiber takviyeli epoksi (Epoksi/BF) kompozit ve GNP katkılı bazalt fiber takviyeli epoksi (GNP-Epoksi/BF) nanokompozitlerin sertlik ve yoğunluk ölçümleri, çekme ve aşınma testleri ASTM standartlarına uygun olarak oda sıcaklığında (25±3 °C) gerçekleştirilmiştir. Tribolojik özellikler ball-on-disk aşınma test cihazında, yüksek sertlik (62 HRC) ve aşınma direncine sahip krom çeliği bilye kullanılarak 0.75 ms-1 kayma hızında, sabit yükler (10 N ve 15 N) altında incelenmiştir. Korozif ortamın etkilerini incelemek için BFRP kompozit malzemeler 2, 4 ve 6 ay süresince tuzlu suda yaşlandırılmıştır. Her iki aylık periyot sonunda çekme ve aşınma testleri tekrarlanarak normal ortam test sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. GNP katkısının termal kararlılık üzerindeki etkileri TGA analizleriyle belirlenmiştir. Çekme ve aşınma testlerine tabi tutulan kompozitlerin hasar mekanizmaları, tuzlu suda yaşlandırılan kompozitlerde meydana gelen bozunma, tuzlu suyun matris ve fiberler üzerindeki tahrip edici etkileri, SEM görüntüleriyle incelenmiştir. Kompozitlerin yüzeylerinde meydana gelebilecek elementer çökelmeler, kimyasal etkileşimler veya yapıdaki yeni bağ oluşumları, EDX, FT-IR analizleri ve AAS ölçümleriyle yorumlanmıştır. GNP katkısı EP/BF kompozitlerde fiber-matris arayüz etkileşimini güçlendirerek, çekme mukavemeti, % uzama ve elastisite modülü değerlerinde belirgin artışlar sağlamıştır. Katı yağlayıcı özelliğiyle bilinen GNP'ler temas bölgelerinde sürtünmeyi azaltarak sürtünme katsayısının düşürülmesinde etkili olmuştur. GNP-Epoksi/BF nanokompozitlerin Epoksi/BF kompozitlerle kıyaslandığında aşınma miktarları düşük, aşınma dirençleri yüksektir. Tuzlu suda yaşlandırma sırasında GNP'ler bariyer etkisi göstermiş, matris içerisine su alımını azaltmıştır. Su absorpsiyonu düşük olan nanokompozitlerde daha az hasara uğrayan EP matris fiberleri korumaya devam ederek, hasarın fiberlere ulaşmasını geciktirmiştir.
The effects of graphene nanoplatelet (GNP) additive on the mechanical and tribological properties of basalt fiber reinforced polymer (BFRP) composites were investigated experimentally in this thesis. The weight percentage of 0.1, 0.3, 0.5 and 0.7% GNP was added to the epoxy matrix (EP). Nanocomposites were produced in two stages using hand lay-up and vacuum infusion methods. Hardness and density measurements, tensile and wear tests of pure basalt fiber reinforced epoxy (Epoxy/BF) composite and GNP filled basalt fiber reinforced epoxy (GNP-Epoxy/BF) nanocomposites were carried out at room temperature (25 ± 3 °C) in accordance with ASTM standards. Tribological properties were investigated in the ball-on-disk wear tester under constant loads (10 N and 15 N) at a sliding speed of 0.75 ms-1 using chromium steel balls with high hardness (62 HRC) and wear resistance. BFRP composite materials were aged in salt water for 2, 4 and 6 months, in order to investigate the effects of corrosive environment. At the end of the two-month period, tensile and wear tests were repeated and the results were compared with the normal ambient test results. The effects of GNP contribution on thermal stability were determined by TGA analysis. The damage mechanisms of the composites subjected to tensile and wear tests, degradation of the composites aged in salt water, and the destructive effects of salt water on the matrix and fibers were examined by SEM images. Elementary sedimentation, chemical interactions or new bond formation in the structure, which may occur on the surfaces of composites, were interpreted by EDX, FT-IR analysis and AAS measurements. GNP additive strengthened fiber-matrix interface interaction in Epoxy/BF composites, resulting in significant increases in tensile strength, % elongation and modulus of elasticity. GNPs, known as solid lubricant, have been effective in reducing the coefficient of friction in contact areas. GNP-Epoxy/BF nanocomposites have lower wear and higher wear resistance compared to Epoxy/BF composites. During salt water aging, GNPs showed a barrier effect and reduced water intake into the matrix. EP matrix fibers, which showed less damage in nanocomposites with low water absorption, continued to protect and delayed damage to the fibers.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmQupVuSBeyiQAfaizP_zd67f_zBefNqQRfb_0TT7YM4c
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1329
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
574094.pdf10.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

56
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.