Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1319
Title: İş değerlemede faktör ağırlıklandırma yöntemi ve büyük ölçekli işletmede uygulama
Other Titles: Factor weighting method in job evaluation and application in big scale company
Authors: Sarucan, Ahmet
Söğüt, Aysel
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İş değerlendirmesi, organizasyondaki mevcut işleri karşılaştırmak ve aralarındaki ilişkileri araştırmaktır. Ayrıca iş değerlemesi, bir işletmedeki tüm işlerin göreli öneminin belirlenmesine yardımcı olan, ücretlerin ve diğer hakların belirlenmesine temel teşkil eden bir tekniktir. Şirketteki her işin katma değeri, iş analizi ve değerlendirmesi yoluyla diğer işlerden ayrı olarak belirlenir. Bu değerin göreceli sırası daha sonra bulunur. Bu çalışmada ilk defa, bir gıda şirketindeki iş değerlemesi için bütünleşik bir kararsız bulanık çok kriterli karar verme yöntemi önerilmektedir. Önerilen yaklaşımda, sekiz değerlendirme kriterinin önemi, CRITIC ve Kararsız Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (KB-AHS) yöntemleri ile belirlenmiştir. İşyerindeki pozisyonların önem sırası, Bulanık COPRAS (B-COPRAS) yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Job evaluation is to compare the existing works in the organization and to investigate the relations between each other. Also job evaluation is a technique that helps determine the relative importance of all work in an enterprise to establish the basis for determining wages and other rights. The value-added of each job in the company is determined separately from other jobs through job analysis and evaluation. The relative order of this value is then found. For the first time in this study, an integrated hesitant fuzzy multi-criteria decision making method is recommended for job evaluation in a food company. In the proposed approach, the importance weights of the eight employee evaluation criteria were determined by the CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation and Hesitant Fuzzy Analytic Hierarchy Process (HF-AHP). The importance order of the positions in the workplace is done by using the Fuzzy COmplex PRoportional ASsessment (F-COPRAS) method.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmVGktNXQD81xBKdbF6alGlSK2E6wfM4J-wWRwVpSbrf1
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1319
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
571737.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

62
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.