Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1258
Title: Gümüş nanopartikül içeren polimer esaslı antibakteriyel nanoliflerin elektrospin yöntemiyle üretimi
Other Titles: Production of polymer based antibacterial nanolifs with silver nanoparticle by electrospin method
Authors: Pehlivan, Erol
Saygılı, Tansu
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Antibakteriyel aktivite
Antibacterial activity
Metal nanopartiküller
Metal nanoparticles
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada yeşil sentez metoduyla Altınbaşak bitkisi (Solidago virgaurea L.) ve Öksürük bitkisi (Tussilago farfara L.) bitki özütlerinden, gümüş nanopartikül sentezi için optimum koşullar belirlenmiştir. Gümüş nanopartikül sentezi için gerekli olan AgNO3 miktarı, karışım süresi, sıcaklık, pH etkisi incelenmiştir. Gümüş nanopartikül sentezi için; bitki ekstraktına (1:1) oranlarda AgNO3, 25 °C sıcaklık ve 24 saat karışım süresi belirlenmiştir. Gümüş nanopartiküllerin yüzey karakterizasyonu ve yapısal özelliklerini belirlemek için; TEM, FTIR, UV-Vis Spektrofotometre analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, partiküllerin nanoboyutta olduğunu ve gümüş içerdiğini göstermiştir. Elektrospin metodu ile PLA polimerinden gümüş nanopartikül katkılı nanolif üretimi gerçekleşmiştir. Ağırlıkça %8 PLA içerikli çözeltiye %0.5 ve %1 oranlarında gümüş nanopartikül eklenerek nanolif üretilmiştir. Nanoliflerin yapısal özellikleri ve yüzey karakterizasyonu için SEM, TEM, XRD ve FTIR analizleri yapılmıştır. Nanoliflerin antibakteriyel etkinliği Escherichia coli bakterilerine agar difüzyon metodu uygulanarak belirlenmiştir. Gümüş nanopartikül miktarının artmasına bağlı olarak antibakteriyel etkinlik artma göstermiştir.
In this study, optimum conditions for silver nanoparticle synthesis were determined from Altınbaşak plant (Solidago virgaurea L.) and Öksürük (Tussilago farfara L.) plant extracts using green synthesis method. The amount of AgNO3 required for silver nanoparticle synthesis, mixing time, temperature, and pH effects were investigated. For silver nanoparticle synthesis; the ratio of AgNO3 to plant extract (1:1), temperature (25 °C) and mixing time (24 hours) were determined. To determine the surface characterization and structural properties of silver nanoparticles; TEM, FTIR, UV-Vis Spectrophotometer analyzes were completed. Analysis results indicated that the particles are nanosized and contain silver. Silver nanoparticle doped nanofiber production from PLA polymer was completed by electrospin method. Nanofiber was produced by adding 0.5% and 1% silver nanoparticles to 8% PLA solution. SEM, TEM, XRD and FTIR analyzes were performed for the structural properties and surface characterization of nanofibers. Antibacterial activity of nanofibers was determined by applying agar diffusion method to Escherichia coli bacteria. Antibacterial activity increased due to the increase in the amount of silver nanoparticles.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LSqLm7gNiABW9IHdrK_XfF23pa0PO1AzxZ0sPfpn-e99
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1258
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
681748.pdf5.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

464
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

386
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.