Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1173
Title: Elektrokimyasal yöntemlerle bakır (II) ve cıva (II) tayini
Other Titles: Determination of copper (II) and mercury (II) by electrochemical methods
Authors: Gökdoğan Şahin, Özlem
Özütemiz, Rabia Esra
Keywords: Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
Kimya
Chemistry
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Anodik sıyırma voltametrisi
Anodic stripping voltammetry
Ağır metal iyonları
Heavy metal ions
Ağır metal kirliliği
Heavy metal pollution
Ağır metaller
Heavy metals
Diferensiyel vurulu sıyırma voltametrisi
Differential pulse stripping voltammetry
Dönüşümlü voltametri
Cyclic voltammetry
Karbon elektrot
Carbon electrode
Kimyasal sensör
Chemical sensor
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda endüstrinin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yüksek saflıktaki maddelere olan ihtiyacın artması, hava, su, toprak kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi gibi çevre sorunlarının giderek önem kazanması ve eser elementlerin sağlık üzerindeki etkilerinin bilinmesi, bu elementlerin analizlerini analitik kimyanın en önemli araştırma konularından biri haline getirmiştir. Bu nedenle, çevreye yayılan eser elementlerin canlılara ve çevreye yaptıkları olumsuz etkiler sebebiyle bu elementlerin analizi için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan diferansiyel puls anodik sıyırma voltametrisi yöntemi ise duyarlılığı ve seçiciliği sebebiyle tercih edilen elektrokimyasal bir yöntemdir. Yapılan tez çalışmasında, camsı karbon elektrot (GCE), NiFe2O4-rGO kompoziti ile modifiye edilerek elektrokimyasal olarak ağır metal tayininde ilk kez bu tez kapsamında kullanılmıştır. NiFe2O4- rGO/GCE ile diferansiyel puls anodik sıyırma voltametrisi (DPASV) tekniği kullanılarak Cu (II) ve Hg (II) ağır metallerinin tayini gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, biriktirme potansiyeli, biriktirme süresi, elektrolit türü, elektrolit derişimi, elektrolit pH'ı ve substrat derişimi gibi deneysel parametreler incelenerek, pik akımını etkileyen parametrelerin optimum koşulları belirlenmiştir.
In recent years, with the development of industry and technology, the need for high-purity substances has increased, and environmental problems such as the impact of air, water, soil pollution on living things have become increasingly important and knowing the effects of trace elements on health, the analysis of these elements has become one of the most important research topics in analytical chemistry. For this reason, various methods are being developed for the analysis of these elements due to the negative effects of trace elements spreading to the environment on living things and the environment. One of these methods, the differential pulse anodic stripping voltammetry method, is an electrochemical method of choice due to its sensitivity and selectivity. In this study, the glassy carbon electrode (GCE) was modified with NiFe2O4-rGO composite and used for the first time in the electrochemical determination of heavy metals. Determination of Cu (II) and Hg (II) heavy metals was performed using differential pulse anodic stripping voltammetry (DPASV) technique with NiFe2O4-rGO/GCE. For this purpose, experimental parameters such as deposition potential, deposition time, electrolyte type, electrolyte concentration, electrolyte pH and substrate concentration were examined and optimal conditions of parameters affecting peak current were determined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LWsbxqGlnOT4Pr5aowi17ZNTGv9JnbSOJGrRXu32UKHA
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1173
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
682233.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

84
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.