Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOral, Murat-
dc.contributor.authorÖzer, Gonca-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:34:42Z-
dc.date.available2021-12-13T10:34:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH_46Nc8JhLyugT3ChCzPjWa0M-MHKvTiDdnVgQehKFK5-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1112-
dc.description.abstractGünümüzde artan enerji ihtiyacı ve maliyetleri, oluşan çevre kirliliği gibi etkenler enerji etkin çevrelerin tasarımını zorunlu kılmaktadır. Endüstriyel alanlar kent içerisinde önemli alanları kaplamaktadır. Bu alanlarda enerji performansının iyileştirilmesi enerjinin korunumuna büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda endüstriyel alanlar tasarlanırken binaların enerji performansının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınabilecek bir model ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Konya kentinde yer alan Eski Sanayi ve Karatay Sanayide yer alan çalışma atölyeleri incelenmiştir. Alanda yer alan işyerlerinde yapılan araştırmalar sonucunda boyut, yönlenme ve dış kabuk malzeme özellikleri gibi tasarım parametreleri bakımından 128 farklı bina alternatifi ortaya çıkmıştır. Bu alternatiflerin yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçları TSE 825'de yer alan hesaplama metodu ile hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler kullanılarak sanayi yapılarının yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının tahmin edilmesi, bir yapay zekâ yöntemi olan bulanık mantık tekniği ile modellenmiştir. Hesaplanan ısıtma enerjisi ihtiyacı değerleri ile bulanık mantık modelinden elde edilen değerler çoklu determinasyon katsayısı yöntemi (R2) ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda oluşturulan bulanık mantık modeli binaların yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacını %98.09 oranında doğru tahmin ettiği ortaya konmuştur. Buda oluşturulan bulanık mantık modelinin yeni tasarlanacak olan tek hacimli sanayi yapılarının yönlenme boyut ve malzeme özelliklerine göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının %98.09 doğruluk oranında tahmin edilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu model kullanılarak tasarımı yapılacak olan binalarda enerji performansını arttırılabilecek önlemler alınması sağlanabilmektedir.en_US
dc.description.abstractToday, increasing energy needs and costs, environmental pollution factors such as energy-efficient design is required. Industrial areas cover important areas within the city. Improving energy performance in these areas will contribute greatly to the conservation of energy. In this context, when designing industrial areas, it is aimed to put forward a model that can take measures to improve the energy performance of buildings. Within the scope of the study, the buildings in the Eski Sanayi and Karatay Sanayi in Konya were examined. As a result of the researches conducted in the workplaces in the area, 128 different building alternatives have emerged in terms of design parameters such as size, orientation and exterior wall material properties. The annual heating energy requirements of these alternatives have been calculated by the calculation method in TSE 825. Estimating the annual heating energy demand of industrial buildings by using the calculated values is modeled with fuzzy logic technique, which is an artificial intelligence method. The calculated heating energy requirement values and the values obtained from the fuzzy logic model were compared with the multiple coefficient of determination method (R2). As a result of the comparison, it is shown that fuzzy logic model accurately predicts the annual heating energy requirement of buildings by 98.09%. This shows that the fuzzy logic model can be used to estimate the annual heating energy requirement of 98.09% accuracy according to the orientation dimension and material properties of the newly designed single volume industrial buildings. By using this model, it can be ensured that measures can be taken to increase the energy performance of the buildings to be designed.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectBina Enerji Performansıen_US
dc.subjectBulanık Mantıken_US
dc.subjectMimarlık ve Yapay Zekâen_US
dc.subjectSanayi Yapılarıen_US
dc.subjectBulanık kümeleren_US
dc.subjectFuzzy setsen_US
dc.subjectBulanık mantıken_US
dc.subjectFuzzy logicen_US
dc.subjectBulanık modellemeen_US
dc.subjectFuzzy modellingen_US
dc.subjectBulanık sayılaren_US
dc.subjectFuzzy numbersen_US
dc.subjectMimari tasarımen_US
dc.subjectArchitectural designen_US
dc.subjectMimari çevreen_US
dc.subjectArchitectural environmenten_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectYapay zekaen_US
dc.subjectArtificial intelligenceen_US
dc.subjectArchitecture and Artificial Intelligenceen_US
dc.subjectBuilding Energy Performanceen_US
dc.subjectFuzzy Logicen_US
dc.subjectIndustrial Buildingsen_US
dc.titleEndüstriyel alanların enerji performanslı tasarlanmasına yönelik bir model yaklaşımı; Konya oto sanayi yerleşkesi örneğien_US
dc.title.alternativeA model approach to the energy performance design of industrial areas: Example of Konya auto industry campusen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.institutionauthorÖzer, Gonca-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid616866en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
616866.pdf8.19 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

34
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.