Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1009
Title: Maksimum güç noktası izleyicili fotovoltaik sistemin LabVIEW tabanlı kontrolü ve izlenmesi
Other Titles: LabVIEW based monitoring system for maximum power point tracking characteristics of photovoltaic modules
Authors: Kulaksız, Ahmet Afşin
Mühendis, Abdulkadir
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Fotovoltaik
LabVIEW
Mikrodenetleyici
MPPT
Gerçek Zamanlı Ölçüm
LabVIEW
Microcontroller
MPPT
Photovoltaic
Real Time Measurement
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Fotovoltaik, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürme işlemidir. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı sunar. Fotovoltaik sistem kullanılarak elektrik enerjisi üretmek için; sistemin bulunduğu konum, ortam sıcaklığı ve dönüşüm sisteminin verimliliği gibi parametrelerin bilinmesi sistemin optimum çalışabilmesi için önemlidir. Bu sistemler tek panel ile kullanılabildiği gibi büyük enerji santrallerinde çok sayıda panelin birbirine bağlanması ile de kullanılabilir. Bu tarz bir sistem oluşturulurken hücrelerin güneşten aldığı enerjiye göre ürettiği gerilim ve akım değerleri kritik derecede önemlidir. Bu sistemlerin maksimum verimde çalışabilmesi için, sistem performansının analiz edilebildiği bir izleme sistemi kullanmak, fotovoltaik sistem tarafından üretilen enerji miktarını gerçek zamanlı olarak takip edebilmek ve öngörülen dönüşüm verimliliğinin, maksimum güç noktasını belirlemek son derece mühimdir. Bu tezde LabVIEW programı kullanılarak fotovoltaik hücrelerin karakteristikleri, sistemin ürettiği elektrik enerjisi ve maksimum güç noktasının belirlenmesi için gerçek zamanlı ölçümlerin laboratuvar ortamında yapılması amacıyla kullanılacak bir donanım ve yazılım geliştirilmiştir. LabVIEW, endüstriyel olarak veri toplama sistemleri, test ve ölçüm cihazları gibi ihtiyaçları karşılamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Sistemde kullanılan sensörlerden gelen bilgi, maksimum güç noktası izleme (MPPT) cihazı olarak kullanılan DC-DC dönüştürücüsünden okunmuştur. Elde edilen tüm veriler LabVIEW'ın arayüzünde, donanımda kullanılan mikrodenetleyiciye bağlı sensörlerden ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi için LabVIEW ortamında hazırlanan görsel arayüz programı vasıtasıyla izlenmiştir. Önerilen sistem analiz ve veri toplama uygulamalarında kabul edilebilir bir performansa sahip olduğu görülmüştür.
Photovoltaics is the process of converting sunlight directly into electricity. Though expensive to implement, solar energy offers a clean and renewable energy source. When contemplating to use the produced energy from the solar photovoltaic system, it is important to know how much energy can be produced according to the location, temperature and conversion efficiency. Those kind of systems can be implemented by using only one solar panel in the small systems or might be reached to thousands of panels by connecting them together in the large power plants. The delivered energy from the photovoltaic system which consists of one or more photovoltaic panels is dependent on its characteristics. The electrical characteristics (voltage, current) for those systems will be produced according to the received energy from the sun which is the most important factor to evaluate its performance. Using a monitoring system to analyze the performance of the system has the main role to be able to track the amount of energy which is produced by the photovoltaic system in real-time, and to ensure the forecasted conversion efficiency can continue tracking the maximum power point most of the time. In this thesis, the proposed monitoring system is designed and implemented to simulate photovoltaic panel characteristics based on LabVIEW environment (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) using data acquisiton circuit to get the maximum power point of the system. LabVIEW environment has supportive tools which are used to create a multitude of the application in much less time using parallel programming language platform. All data have been presented in LabVIEW's interface which is provided from the sensors connected to a microcontroller unit from the designed circuit to analyze the collected data according to the drawn curves. The results shows that the proposed system has acceptable performance for analysis and data acquisition applications.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtAzEUEQYlmIQkq3CHav3NdprVv53ZJ0a6NIlU3_DxQKV
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1009
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
634838.pdf6.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

220
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.